Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HEDE FASHION CLUB-PROGRAMMET

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) styr ditt medlemskap i kundlojalitetsprogrammet för köpcentrumet Hede Fashion Outlet (”Centrumet”) som heter ”Hede Fashion Club-programmet” ”Programmet”). Programmet gör det möjligt för dig att få förmåner, rabatter och specialerbjudanden från återförsäljare i centrumet som deltar i programmet (”Deltagande Återförsäljare”).
Dessa Villkor styr också användningen av ditt Hede Fashion Club-kort eller -app (”HFC-app/-kort”). Användning av ditt/din HFC-kort/-app utgör ditt godkännande av dessa Villkor, inklusive godkännande av Integritetspolicyn (avsnitt 4).
Dessa Villkor finns tillgängliga när som helst på www.hedefashionoutlet.se eller kan erhållas från Centrumets informationscentrum (”Informationscentrum”).
Programmet drivs och tillhandahålls av VIA Manco (UK) Limited (organisationsnummer 08686315) med huvudkontor på c/o 20 Air Street, London, W1B 5AN och Hede Fashion Outlet AB, (organisationsnummer 556575-4750) med huvudkontor på Kungsparksvägen 80 434 39 Kungsbacka (gemensamt kallade ”vi”, ”oss”, ”vår”).

1. Programmet

1.1. Översikt
Programmet gör det möjligt, med hjälp av ditt/din HFC-kort/-app, att spara 5% av värdet på transaktionerna som du gör i de Deltagande Återförsäljarnas butiker i Centrumet och att spendera detta sparade värde ( ”Svenska Lojalitetskronor” eller ”Lojalitetskronor”) i de Deltagande Återförsäljarnas butiker i Centrumet (exklusive eventuella andra butiker eller köpcentrum), med högst 25% av ditt transaktionsvärde (om inte annat anges nedan).
Dessutom kan de Deltagande Återförsäljarnas butiker i Centrumet erbjuda förmåner, rabatter och specialerbjudanden för Programmets medlemmar (”Erbjudanden”).
Observera att vissa Deltagande Återförsäljare endast deltar i Programmet med avseende på Erbjudanden och inte med hänsyn till Lojalitetskronor. Därför kan sparandet och inlösen av Lojalitetskronor inte vara möjligt hos just de Deltagande Återförsäljarnas butiker i Centrumet (det gäller främst mat- och dryckesverksamheter och poppuppbutiker).
1.2. Deltagande Återförsäljare
En lista över de Deltagande Återförsäljarna i Centrumet finns på www.hedefashionoutlet.se, där det kommer att anges om en viss Deltagande Återförsäljare deltar i Programmet med avseende på både Lojalitetskronor och Erbjudanden eller endast med avseende på Erbjudanden.
Listan över Deltagande Återförsäljare kan ändras från tid till annan. Alla återförsäljare i Centrumet kommer inte att ingå i Programmet.
1.3. Lojalitetskronor
(i) Spara Lojalitetskronor
För varje köp i en Deltagande Återförsäljares butik i Centrumet får du Lojalitetskronor till ett värde av 5% (inklusive moms) av ditt köpbelopp.
Lojalitetskronor kan inte intjänas på läkemedel, alkohol, tobak, lotter eller presentkort.
Lojalitetskronor kan inte under några omständigheter lösas in mot pengar.
Lojalitetskronor tilldelas vid uppvisande av ditt/din HFC-kort/-app. Du kan ha Lojalitetskronor sparade på ditt/din HFC-kort/-app i en Deltagande Återförsäljares butik i Centrumet upp till 14 dagar efter ett köp, vid uppvisning av det ursprungliga kassakvittot.
Lojalitetskronornas status som tillhandahålls av oss ska vara bindande för alla berörda parter.
Om ingen aktivitet sker på ditt/din HFC-kort/-app under en period om 12 månader (sparande eller inlösen av Lojalitetskronor) kommer ditt/din HFC-kort/-app att blockeras och dina Lojalitetskronor går förlorade.
Om du av någon anledning återlämnar varor behåller du de sparade Lojalitetskronorna till följd av den relevanta köptransaktionen.
(ii) Lös in Lojalitetskronor
Lojalitetskronor kan lösas in hos de Deltagande Återförsäljarnas butiker i Centrumet (med undantag för eventuella andra butiker eller köpcentrum) med högst 25% av ditt köpbelopp (inklusive moms). Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan lösa in Lojalitetskronor med ditt/din HFC-kort/-app. Du kan endast lösa in Lojalitetskronor med ditt/din personliga HFC-kort/-app.
Undantagsvis kanske det inte är möjligt att lösa in Lojalitetskronor på speciella Erbjudanden eller varor som erbjuds till lägre priser än försäljningspriset. Detta ska tydligt förmedlas av den Deltagande Återförsäljaren.
Lojalitetskronor kan inte användas för läkemedel, alkohol, tobak, lotter eller presentkort.
Lojalitetskronor kan inte omvandlas till pengar eller utkvitteras på annat sätt.
När du återlämnar varor (av någon anledning) som delvis har betalats med Lojalitetskronor, sker ingen återbetalning av Lojalitetskronor. Dessutom gäller den Deltagande Återförsäljarens returpolicy.
1.4. Erbjudanden
(i) Översikt
De Deltagande Återförsäljarnas butiker i Centrumet kan ha Erbjudanden. Erbjudanden som du har tillgång till kan variera från tid till annan.
Erbjudanden finns i mån av tillgång och publicerade Erbjudanden kommer att omfattas av villkoren som läggs fram av den Deltagande Återförsäljaren som tillhandahåller Erbjudandet (till exempel avslutningsdatum och undantag). Det kan även bli nödvändigt för våra Deltagande Återförsäljare att göra ändringar i Erbjudanden som redan har publicerats.
Från tid till annan kan det bli nödvändigt att dra tillbaka Erbjudanden från Programmet. I vissa fall är det inte möjligt att meddela om detta på förhand.
Så långt det är möjligt kommer alla relevanta villkor och/eller uppgifter om begränsningar när det gäller tillgänglighet att tillhandahållas tillsammans med Erbjudandet. För att undvika besvikelse uppmanas du att läsa Erbjudandet noggrant innan du försöker lösa in ett Erbjudande.
Uppgifter om Erbjudanden som finns tillgängliga för dig kommer att visas i HFC-appen och i e-postmeddelanden som skickas till dig om Programmet.
(ii) Inlösen av Erbjudanden
För att lösa in ett Erbjudande ska du uppvisa den Deltagande Återförsäljarens unika streckkod på ditt/din HFC-kort/-app eller det e-postmeddelande med Erbjudandet som skickades till dig av den Deltagande Återförsäljare som erbjöd det.
Undantagsvis kanske det inte är möjligt att lösa in Lojalitetskronor på speciella Erbjudanden eller varor som erbjuds till lägre priser än försäljningspriset. Detta ska tydligt förmedlas av den Deltagande Återförsäljaren.
Lojalitetskronor kan inte användas för läkemedel, alkohol, tobak, lotter eller presentkort.
Du kan stoppas från att lösa in ett Erbjudande om (i) den Deltagande Återförsäljaren har anledning att misstänka bedrägeri eller vanskötsel från din sida eller på sättet som Erbjudandet används eller (ii) Erbjudandet skickades felaktigt till dig på grund av ett teknisk fel.

2. Medlemskap i Programmet

2.1. Bli medlem i Programmet
Varje fysisk person som är äldre än 18 år kan ansöka om medlemskap i Programmet.
För att bli medlem i Programmet ska du ansöka om medlemskap via Centrumets webbplats, HFC-appen, på Informationscentrumet eller vid de Deltagande Återförsäljarnas butiker i Centrumet.
Om du registrerar ditt medlemskap vid de Deltagande Återförsäljarnas butiker, måste du registrera dig med ditt fullständiga namn, e-post, bostadsland och språk.
Om du registrerar ditt medlemskap via HFC-appen, på Centrumets webbplats eller Informationscentrumet måste du registrera dig med ditt fullständiga namn och adress, bostadsland och språk.
Dessa personuppgifter är nödvändiga för att hålla dig informerad och att lämna tillbaka ditt HFC-kort (vid förlust) i Centrumet. Läs vår Integritetspolicy nedan för att ta reda på hur denna information används. Notera att Integritetspolicyn tillämpas både på hur Hede Fashion Outlet AB och VIA Manco (UK) Limited använder denna information.
HFC-appen kan laddas ned kostnadsfritt, men nedladdning av mobilapplikationen kan medföra standardkostnader för datanedladdning. Kontakta din telekomleverantör för mer information.
Medlemskapet i Programmet är gratis och du har ingen skyldighet alls att köpa några produkter eller tjänster.
2.2. Medlemskapets utgångsdatum och uppsägning av Programmet
Ditt medlemskap i Programmet har ingen tidsbegränsning. Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst genom att ta bort eller sluta använda HFC-kortet/-appen eller e-postmeddelanden med Erbjudanden, eller genom att informera oss med något av kontaktalternativen som anges nedan i avsnitt 6, med omedelbar verkan. Du kommer inte att debiteras någon uppsägningsavgift eller någon annan avgift, påföljd eller annat belopp till följd av en sådan uppsägning.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta eller tillfälligt upphäva Programmet efter eget gottfinnande och utan anledning, och i så fall meddelar vi dig minst 2 månader i förväg.
Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt medlemskap i Programmet efter eget gottfinnande om: (i) vi avslutar Programmet, eller (ii) vi har rimliga skäl att anta att du har misslyckats med att följa dessa Villkor, eller (iii) vi har rimliga skäl att anta att du har uppfört dig på ett bedrägligt, olämpligt eller olagligt sätt.
Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt medlemskap i Programmet om du inte löser in Erbjudanden eller Lojalitetskronor under en sammanhängande period om 12 månader.
Då ditt medlemskap i Programmet avslutas kommer du från och med uppsägningsdatumet inte kunna lösa in Erbjudanden eller Lojalitetskronor.

3. Vårt ansvar och våra skyldigheter

HFC-kortet/-appen är strängt personlig(t), icke-överlåtbar(t) och kan endast användas för privat bruk. Vi tar inte på oss något ansvar för: (i) Erbjudanden från Deltagande Återförsäljare, (ii) en Deltagande Återförsäljare som misslyckats med att fullgöra ett Erbjudande, eller (iii) eventuella varor eller tjänster som du köper från en Deltagande Återförsäljare med ett Erbjudande, Lojalitetskronor eller på något annat sätt.
Om ett problem uppstår i samband med något av ovanstående angelägenheter, bör du kontakta den Deltagande Återförsäljaren direkt för att lösa problemet.
Samtidigt som vi kommer att försöka se till att skannrarna och systemet för att spara och lösa in Lojalitetskronor och lösa in Erbjudanden finns tillgängliga under butikens öppettider, förstår du att det kan uppstå omständigheter då skannern och/eller systemet inte är tillgängligt, så att du inte kommer att kunna spara eller lösa in Lojalitetskronor eller lösa in Erbjudanden. I den utsträckning som tillåts enligt lag tar vi inget ansvar för förlust eller skada som du har lidit av i samband med användningen av Programmet, inklusive utan begränsning, i samband med eventuella överföringsförseningar, fel på HFC-kortet/-appen, skador på mobiltelefon, fördröjningar av datameddelanden eller andra tekniska svårigheter bortom vår kontroll.

4. Integritetspolicy

1. Vi är engagerade i att skydda integriteten för programmedlemmarna och att använda deras personliga uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och -bestämmelser, i synnerhet (1998:204) (”PUL”) och dess implementerande förordning. När du deltar i Programmet samlar vi in viss personlig information från dig, inklusive namn, e-postadress, bostadsland och annan information du anger, t.ex. postnummer, telefonnummer, åldersgrupp, intressen och preferenser. Vi (VIA Manco (UK) Limited och Hede Fashion Outlet AB) verkar som gemensamt personuppgiftsansvariga över databasen.
2. Vi kommer att använda den insamlade informationen för att:
a. registrera dig som medlem i Programmet,
b. tillhandahålla dig med information om Erbjudanden och göra det möjligt för dig att lösa in Erbjudanden med Deltagande Återförsäljare,
c. tillhandahålla dig med information om evenemang, specialerbjudanden, kampanjer och andra angelägenheter som är relevanta för Centrumet,
d. skicka nyhetsbrev som informerar dig om varor, tjänster, kampanjer, Erbjudanden och kommande evenemang som vi anser kan vara av intresse för dig,
e. samla in statistik om din användning av Programmet och information om dina preferenser och spåra dina inköp,
f. kontakta dig om våra nya framsteg, tjänster och annan information som vi anser kan vara av intresse för dig baserat på din användning av Programmet,
g. genomföra undersökningar eller fokusgrupper för forskningsanalys,
h. vidarebefordra information som du ger oss till företag inom vår företagsgrupp så att de kan kontakta dig med information om utvecklingar och aktiviteter som kan vara av intresse för dig.
3. Vi kan vidarebefordra eller ge tillgång till dina uppgifter:
a. till våra leverantörer, entreprenörer och professionella rådgivare när det är nödvändigt för dem att tillhandahålla tjänster och resurser till oss,
b. till eventuell köpare av hela eller delar av vår verksamhet,
c. när vi är skyldiga att göra det enligt lag, domstolsbeslut eller annan rättsprocess,
d. när vi, i god tro, anser att upplysningar är nödvändiga för att bidra till undersökningen eller rapporteringen av misstänkt olaglig eller annan orättfärdig verksamhet,
e. för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom.
4. Om du har samtyckt till att få marknadsföringsinformation från oss, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att e-posta oss på marketing.hede@viaoutlets.com
5. Du kan begära ut en kopia av personuppgifterna som vi har om dig. Du kan begära ut dessa uppgifter genom att kontakta oss på privacy.hede@viaoutlets.com. Om vi har försett dig med en sådan kopia under de senaste tolv månaderna innan denna begäran kan vi ta ut en liten avgift för att förse dig med informationen igen, såvida du inte bevisar att din begäran är baserad på ett legitimt intresse.
6. Om du anser att någon del av informationen vi har om dig är föråldrad eller felaktig, kan du be oss att rätta till eller ta bort denna information. Kontakta oss på privacy.hede@viaoutlets.com
7. Det är möjligt att personuppgifterna vi samlar in från dig kan komma att överföras, lagras och/eller behandlas utanför Europeiska unionen (”EU”) och/eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Genom att lämna in dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring och/eller behandling. Du bör vara medveten om att länder utanför EU/EES inte kan erbjuda samma dataskyddsnivå som Sverige, men vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna Integritetspolicy och gällande dataskyddslagar och -bestämmelser.
8. Vi lagrar inte den insamlade informationen längre än vad som är nödvändigt för Programmet. Om ditt medlemskap avslutas av oss eller om du drar dig ur Programmet genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss, kommer vi omedelbart att radera eller avidentifiera personuppgifterna som samlats in i samband med Programmet. Dessutom kommer vi att radera eller avidentifiera sådana uppgifter om du inte använder ditt HFC-kort under en sammanhängande period av fem år.

5. Ändringar i Programmet och dessa Villkor

Från tid till annan kan vi göra ändringar i dessa Villkor under följande omständigheter: (i) när det krävs för att följa gällande bestämmelser, (ii) när nämnda ändringar görs till följd av teknologiska eller tekniska framsteg eller för att införa nya funktioner, eller (iii) när ändringen är till förmån eller är av intresse för medlemmar i Programmet. När detta händer, kommer vi att underrätta medlemmar i Programmet med ett meddelande på vår webbplats och vi meddelar dig även via e-post. Om du fortsätter att använda ditt/din HFC-kort/-app anses det bekräfta ditt godkännande av ändringarna.

6. Information, anspråk och klagomål

För eventuella kommentarer, förslag, frågor, anspråk eller klagomål om Programmet eller dessa Villkor kan du kontakta oss:
a. via e-post: marketing.hede@viaoutlets.com
b. via telefon: +46 (0)300 57 00 00
c. via post på adressen: Hede Fashion Club, Hede Fashion Outlet, AB, Box 10237, 434 23 Kungsbacka. Sverige

7. Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa Villkor omfattas av svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. Tillämpningen av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor ska uteslutas. Eventuella tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår från eller i samband med dessa Villkor och/eller Programmet underkastas svensk domstols behörighet.